Złącza sucho-odcinające

Suchozłącza zwane również złączami sucho-odcinającymi to nowoczesny system stosowany przy przesyłaniu produktów ciekłych i gazowych. System ten pozwala na podłączanie i rozłączanie instalacji bez zagrożenia wylaniem cieczy lub rozprężenia gazu.

System ten składa się z dwóch części gniazda (część wężowa) i wtyku (część zbiornikowa), połączenie jest możliwe tylko między gniazdem a wtykiem. Otwarcie przepływu odbywa się poprzez przesunięcie tłoka gniazda do wnętrza wtyku, natomiast zamknięcie przepływu następuje poprzez powrót tłoka gniazda na swoje miejsce i dopiero wtedy możliwe jest rozłączenie, jest to mechaniczne zabezpieczenie przed rozłączeniem otwartego przepływu. Wszystkie czynności są wykonywane ręcznie bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.

System złącz sucho-odcinających jest szczególnie korzystny do zastosowania tam gdzie ciecze lub gazy są szczególnie niebezpieczne, żrące, trujące, duszące, palne i wybuchowe.
Suchozłącza znacząco redukują czas połączenia w stosunku do połączeń gwintowych lub kołnierzowych, eliminują wycieki do gruntu, zabrudzenie stanowiska pracy, emisję oparów, zwiększają bezpieczeństwo operacji podłączania / odłączania instalacji przesyłowych. Są stosowane od wielu lat w instalacjach tankowania cystern lotniczych, tankowania skrzydła samolotu, manifoldów wieloproduktowych, rozładunku i załadunku cystern kolejowych, rozładunku i załadunku cystern samochodowych, rozładunku i załadunku statku, napełniania lokomotyw, napełniania lub rozładunku zbiorników DPPL (1000 l).

System złącz sucho-odcinających może zostać wyposażony w tzw. selktywność połączeń aby nie dopuścić do zmieszania się produktów np. na jednym stanowisku przeładunkowym gdzie występuje kilka produktów niebezpiecznych, których zmieszanie się jest niedopuszczalne np. kwasy, ługi i rozpuszczalniki - każda z tych grup produktowych może dostać oddzielne kodowanie gniazd a cysterny zostaną wyposażone w odpowiednie kodowanie wtyków - dzięki temu nie będzie możliwości podłączenia węża czy ramienia z gniazdem dla rozpuszczalników do cysterny z kwasem.

Dostępne są różne wykonania materiałowe od gazów kriogenicznych po złącza do paliw a także różne wykonania przyłączy i kodowania. Dane zawarte w materiałach katalogowych nie wyczerpują wszystkich możliwości wykonania..

Oferta

01