Stanowiska Przeładunkowe UNO

Stanowiska Przeładunkowe UNO to punkty napełniania lub opróżniania cystern oraz innych zbiorników transportowych. Rozporządzenie ministra transportu z 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych zw. dalej rozporządzeniem UNO, reguluje w szczególności zakres wyposażenia, sposób przygotowania dokumentacji, procedurę rejestracji oraz terminy badań. Stanowiska przeładunkowe UNO muszą być, zgodnie z przepisami, wytwarzane, modernizowane i naprawiane przez firmy posiadające stosowane uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego.
Elgum posiada uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego zw. dalej TDT – i oferuje kompleksowe usługi związane z punktami napełniania lub opróżniania zbiorników transportowych w tym : projektowanie, uzgodnienia dokumentacji technicznych stanowisk przeładunkowych UNO w TDT, dostawy elementów osprzętu, wytworzenie UNO, montaże na miejscu pracy z wystawieniem odpowiednich poświadczeń, wykonanie odpowiednich instalacji pomocniczych, przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej, prowadzenie badań odbiorczych, eksploatacyjnych i doraźnych, serwis stanowisk przeładunkowych UNO  w okresie gwarancji oraz po jego zakończeniu. Zakres dostaw obejmuje przewody przeładunkowe na bazie węży elastycznych, ramiona przeładunkowe, kontrolery uziemienia i przepełniania, zawory, przeguby, złącza obrotowe, złącza sucho odcinające, złącza awaryjnego rozłączania, przezierniki, krańcówki, słupki parkingowe, redukcje. Dzięki nawiązaniu bliskiej współpracy z firmą IMFITEX (www.imfitex.com) – producentem zbiorników tworzywowych – możemy zaoferować kompleksowe realizacje stacji magazynowych.


Oferta

01